Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
1. Zonnewarm: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55246842.
2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (uitleen)overeenkomst met Zonnewarm is aangegaan.
3. Product(en): de verwarmingspanelen en/of andere zaken, toebehoren en/of materialen.
4. Dienst(en): het adviseren van de klant omtrent het aantal op te hangen producten, de plaats etc.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnewarm en de klant tot koop/bestelling van producten en/of diensten.
6. Uitleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Zonnewarm en de klant ten behoeve van het lenen van uitleenproducten van Zonnewarm. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over overeenkomst wordt ook bedoeld de uitleenovereenkomst.
7. Partijen: de partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst.
8. Leverancier: diegene die de producten aan Zonnewarm levert, oftewel Sunny Heat.
9. Website: de website van Zonnewarm, toegankelijk via www.zonnewarm.nl
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

 Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, uitleenovereenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen waarop Zonnewarm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van een klant worden door Zonnewarm van de hand gewezen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Zonnewarm voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4. Indien de klant een offerte, aanbieding of overeenkomst waarop naar deze voorwaarden is verwezen zonder commentaar aanvaardt en behoudt dan geldt dit als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen altijd uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie beoordeelt te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
8. Indien Zonnewarm niet steeds strikte naleving van haar Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Zonnewarm het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
9. Zonnewarm heeft te allen tijde het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten.

 Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Gedane offertes of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een aanvaardingstermijn is gesteld.
2. Is in een offerte of aanbieding geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan de klant geen rechten ontlenen aan de offerte of aanbieding.
3. Iedere offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Indien de klant een offerte of aanbieding aanvaardt, dan heeft Zonnewarm het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
5. Wijkt de aanvaarding van het aanbod in de offerte of aanbieding af, dan is Zonnewarm daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zonnewarm anders aangeeft.
6. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de klant tijdens het adviesgesprek met Zonnewarm zijn verstrekt. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevantie informatie heeft verstrekt. Indien blijkt dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Zonnewarm het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
7. Gedane offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten tussen Zonnewarm en de klant.
8. Zonnewarm is niet aan haar offertes of aanbiedingen gebonden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen Zonnewarm en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of overeenkomst ondertekent en Zonnewarm de ondertekende overeenkomst of offerte heeft aanvaardt.
2. Zonnewarm is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren.
3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, berekeningen, bescheiden etc. maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4. Zolang de klant de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft komt de overeenkomst niet tot stand. Zonnewarm zal de totstandkoming van de overeenkomst opschorten totdat zij de aanbetaling van de klant daadwerkelijk ontvangen heeft.

 Artikel 5 Uitvoering overeenkomsten

1. Zonnewarm voert alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. De overeenkomst en bijbehorende werkzaamheden worden door Zonnewarm naar eigen inzicht uitgevoerd.
2. Zonnewarm heeft het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
3. Alle genoemde levertermijnen in de overeenkomst, offerte of op de website van Zonnewarm zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijdt Zonnewarm een levertermijn dan dient de klant Zonnewarm schriftelijk in gebreke te stellen. Zonnewarm dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien Zonnewarm en de klant een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de klant de aanbetaling heeft voldaan.
5. Zonnewarm heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
6. Voert Zonnewarm een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Zonnewarm de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
7. Zonnewarm is bevoegd in gedeelten te presteren. Een overeenkomst die uit meerdere producten bestaat en welke niet samen geleverd kunnen worden, worden dan nageleverd.
8. Bij de uitvoering van een overeenkomst neemt Zonnewarm de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
9. Indien Zonnewarm in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de klant er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Zonnewarm. Hetgeen in dit lid bepaalt is geldt ook ten opzichte van derden die door Zonnewarm zijn ingeschakeld.
10. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen geschikt zijn voor montage van het product, ongeacht eventueel door Zonnewarm gegeven adviezen of beoordelingen.
11. Indien het een overeenkomst betreft voor de levering van ‘individual projects’ dan dient de klant zelf afbeeldingen aan te leveren. De afbeeldingen dienen van goede kwaliteit te zijn. Het is verboden pornografische, racistische of andere aanstootgevende of misleidende afbeeldingen aan te leveren. Indien de klant dergelijke afbeeldingen aanlevert heeft Zonnewarm te allen tijde het recht om deze afbeelding te weigeren.
12. Het aanleveren van de in lid 11 bedoelde afbeeldingen geschiedt digitaal. Indien dat niet mogelijk is dient de klant contact op te nemen met Zonnewarm omtrent de wijze van aanlevering.
13. Indien de klant de in lid 11 bedoelde afbeeldingen niet digitaal aanlevert, dan kan Zonnewarm noch de leverancier de kwaliteit van de afbeeldingen niet garanderen.
14. De klant draagt er zorg voor dat de in lid 11 bedoelde afbeeldingen vrij zijn van auteursrechten. Zonnewarm is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
15. Zolang de klant de in lid 11 bedoelde afbeeldingen niet aan Zonnewarm heeft verstrekt dan zal Zonnewarm de levertermijn opschorten. In dat geval is Zonnewarm te nimmer aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
16. Het verzenden van afbeeldingen is voor risico van de klant. Zonnewarm is niet aansprakelijk voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door de klant verschafte afbeeldingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zonnewarm.

 Artikel 6 Annulering en wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Zonnewarm.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zonnewarm een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Zonnewarm heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen dan kan deze niet kosteloos worden geannuleerd.
5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de klant, is de klant schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Zonnewarm.
6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Zonnewarm niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Zonnewarme het recht te vorderen dat die inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
7. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Zonnewarm kan worden toegerekend, dan zal Zonnewarm geen meerkosten in rekening brengen.

 Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

1. Zonnewarm is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• Zonnewarm na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
• De klant de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
2. Indien Zonnewarm overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, dan zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
3. Schort Zonnewarm de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Zonnewarm de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

 Artikel 8 Levering producten

1. Zonnewarm zal de klant telefonisch, schriftelijk dan wel op een andere wijze benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product.
2. De afspraak van de levering van de producten dient binnen 5 werkdagen na levering door de leverancier plaats te vinden.
3. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig de producten afneemt dan is Zonnewarm gerechtigd de niet afgenomen producten voor rekening en risico van de klant op te slaan en de resterende betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
4. Binnen een straal van 40 kilometer van de vestigingsplaats van Zonnewarm worden de producten kosteloos bij de klant afgeleverd. Dienen de producten buiten een straal van 40 kilometer van de vestigingsplaats van Zonnewarm afgeleverd te worden dan brengt Zonnewarm hiervoor reiskosten of verzendkosten in rekening. Indien de klant de producten bij Zonnewarm komt afhalen dan kan Zonnewarm een korting met de klant overeenkomen.
5. Verzending van de producten per post kan uitsluitend plaatsvinden doormiddel van verzending onder rembours. Zonnewarm zal bij meerdere producten ieder product als aparte rembours verzending verzenden.
6. Indien een overeenkomst uit levering van meerdere producten bestaat dan is Zonnewarm bevoegd indien sprake is van nalevering de levering op te schorten totdat alle producten door de leverancier aan Zonnewarm zijn geleverd

 Artikel 9 Montage producten

1. Het product dient door de klant zelf geïnstalleerd en aangesloten te worden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
2. Bij installatie en aansluiting dient de klant zowel de handleiding als de instructies van de leverancier en Zonnewarm in acht te nemen.
3. Bij het installeren en aansluiten van de producten dient de klant gebruik te maken van de meegeleverde bevestigingsmaterialen en overige meegeleverde materialen. Indien de klant bij installatie en aansluiting de meegeleverde materialen niet gebruikt vervalt iedere garantie en aansprakelijkheid aan de zijde van de leverancier.
4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen van de producten geschikt zijn, ongeacht eventueel door Zonnewarm gegeven adviezen of beoordelingen.
5. De klant dient zelf zorg te dragen voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen, toestemming verhuurder etc.

 Artikel 10 Onderzoek

1. Bij de aflevering zoals bedoelt in artikel 8 van deze voorwaarden is de klant verplicht het geleverde te onderzoeken. Daarbij dient de klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de klant Zonnewarm terstond, doch binnen 5 werkdagen, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te brengen.
2. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen van de levering Zonnewarm schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de klant geacht met de staat van de producten in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
3. Blijkt na onderzoek dat Zonnewarm ondeugdelijk heeft gepresteerd, dan is Zonnewarm gerechtigd deze ondeugdelijke prestatie te herstellen.
4. De prestatie van Zonnewarm is in ieder geval deugdelijk indien de klant het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft genomen.

 Artikel 11 Klachten en garantie

1. Eventuele klachten dienen bij Zonnewarm kenbaar te worden gemaakt. Zonnewarm is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze klachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch binnen 5 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zonnewarm.
3. Zonnewarm dient door de klant in staat te worden gesteld klachten te kunnen controleren.
4. Wanneer partijen geen overeenstemming vinden over de klacht, dan kan een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
6. Producten die op maat zijn geleverd worden te nimmer door Zonnewarm terug genomen, tenzij het product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van Zonnewarm of de leverancier te wijten is. In dat geval zal Zonnewarm zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product leveren. Indien Zonnewarm een nieuw product levert dan is zij daarbij gebonden aan de levertermijn van de leverancier. Zonnewarm zal minimaal deze levertermijn in acht nemen bij de levering van een nieuw product.
7. Zonnewarm verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde producten indien de klant aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering gelegen en teven aan Zonnewarm toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld ondeugdelijk materiaal, gebreken fabricage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Zonnewarm bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
8. Is sprake van een storing dan zal deze door Zonnewarm kosteloos worden verholpen, tenzij de storing te wijten is aan een handelen of nalaten van de klant.
9. Afwijkingen in kleuren kan mogelijk zijn. Daarvoor is Zonnewarm niet aansprakelijk en kan de klant geen klacht over indienen, tenzij het gaat om een extreme kleurafwijking.
10. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals door de leverancier wordt gegeven. De leverancier geeft de volgende garanties:
• 10 jaar op de producten zelf;
• 2 jaar op de elektronica.
11. Alles met betrekking tot de garantie wordt door Zonnewarm afgehandeld.
12. Indien de verzegeling van het product is verbroken of de afdekplaten niet meer aanwezig zijn op de geleverde producten dan vervalt de garantie.

 Artikel 12 Uitleen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het lenen van producten van Zonnewarm zodat de klant de producten van Zonnewarm kan uitproberen, testen en ervaren.
2. De uitleen van de producten komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging door Zonnewarm en door ondertekening van de overeenkomst door zowel de klant als Zonnewarm.
3. De overeenkomst wordt afgesloten tegen een uitleenprijs en een maximale uitleenperiode zoals vermeld op de overeenkomst.
4. De maximale uitleenperiode bedraagt één week, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. De uitleenproducten worden uitsluitend door Zonnewarm geplaatst en geïnstalleerd. Zonnewarm zal na afloop van de uitleenperiode de betreffende producten zelf verwijderen. Het is de klant niet toegestaan om de betreffende uitleenproducten gedurende de uitleenperiode te verwijderen, repareren en/of te verplaatsen, tenzij de klant hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Zonnewarm heeft gekregen.
6. De klant zal over de uitleen producten zorg dragen, de uitleen producten doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en instructies van Zonnewarm en de leverancier.
7. Het is de klant verboden de uitleenproducten door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
8. De klant is tot aan het moment dat de uitleenproducten weer door Zonnewarm in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schade aan de uitleenproducten, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal teniet gaan. Indien een uitleenproduct beschadigt, vermist, verduistert, gestolen wordt en totaal teniet gaat, dan dient de klant onmiddellijk na ontdekking Zonnewarm daarvan op de hoogte te stellen.
9. Tevens is de klant aansprakelijk voor alle door Zonnewarm gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien de uitleenproducten in slechte staat/beschadigd aan Zonnewarm wordt geretourneerd.
10. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van de uitleenproducten.
11. De klant vrijwaart Zonnewarm volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de uitleenproducten.
12. De uitleenproducten zijn door Zonnewarm niet verzekerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor een verzekering die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van de uitleenproducten.
13. Als zekerheid tot betaling van de leenprijs en teruggave van de uitleenproducten verlangt Zonnewarm een borgsom ad € 250,- per uitleenproduct. Nadat Zonnewarm de uitleenproducten heeft terugontvangen, zal de borgsom aan de klant worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde uitleenprijs, schade en eventuele kosten.
14. De in lid 13 bedoelde borgsom dient contant bij aflevering van de uitleenproducten te worden voldaan.
15. De uitleenproducten blijven te allen tijde eigendom van Zonnewarm.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is de klant een aanbetaling verschuldigd. Zonnewarm hanteert de volgende aanbetalingpercentages:
• 30% voor de standaard producten. De actuele standaard producten zijn te vinden op de website van Zonnewarm.
• 50% voor alle overige producten. De actuele overige producten en accessoires zijn te vinden op de website van Zonnewarm.
De resterende 70% of 50% dient de klant contant bij aflevering te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De in lid 1 bedoelde aanbetaling dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte contant of middels bank – of giro overboeking door de klant voldaan te worden.
3. Bij aflevering van de producten via verzending onder rembours dient de klant het resterende bedrag direct aan de postbode te betalen.
4. Zonnewarm kan haar facturen per post of via e-mail versturen.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
6. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Zonnewarm het recht, nadat zij de klant minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant de incassokosten verschuldigd.
8. Zonnewarm houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maxima aan incassokosten, met een minimum van € 40, -.
9. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd, zoals bedoelt in lid 6 van dit artikel.
10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde producten blijven in eigendom van Zonnewarm totdat de klant al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.
2. De geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet door de klant worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Zonnewarm daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
4. Indien op de geleverde producten het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud berust, is Zonnewarm gerechtigd de producten weg te halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.

 Artikel 15 Intellectueel eigendom

1. Zonnewarm behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. Dit alles blijft in eigendom van Zonnewarm en mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. De informatie op de website van Zonnewarm is in eigendom van Zonnewarm.

 Artikel 16 Overmacht

1. Zonnewarm is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Zonnewarm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonnewarm niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zonnewarm, leverancier en overige derden daaronder begrepen.
3. Zonnewarm kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Zonnewarm als de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
4. Indien Zonnewarm tijdens het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Zonnewarm gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Zonnewarm is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, telefoondienst of voor stroomuitval.

 Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Zonnewarm is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
2. Zonnewarm is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,die ontstaan is doordat Zonnewarm is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Zonnewarm is niet aansprakelijk zoals hetgeen geregeld wordt in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
4. Zonnewarm is niet aansprakelijk voor enige schade indien de klant bij installatie en aansluiting de meegeleverde materialen niet gebruikt of de gegeven instructies van de leverancier en Zonnewarm niet in acht heeft genomen.
5. Zonnewarm is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleuren van de producten
6. Zonnewarm is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
• Redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Zonnewarm aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Zonnewarm toegerekend kan worden;
• Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade;
• Redelijke kosten, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
7. Zonnewarm is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
• Gederfde winst;
• Gemiste besparingen;
• Gevolgschade;
• Schade ontstaan door bedrijfs – of andersoortige stagnaties;
8. Indien Zonnewarm aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Zonnewarm beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Zonnewarm in voorkomend geval.
9. Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
10. Zonnewarm is niet aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zonnewarm.

 Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten, facturen, offertes tussen Zonnewarm en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Indien het geschil niet onderling kan worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.
4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan ene onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 Artikel 19 Slotbepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden zal beslissend zijn.